Kordon Kanı İle Tedavi Edilebilir Hastalıklar

Günümüzde, aşağıdakiler dahil 113’ün üzerinde hastalık kordon kanı 5,6 ile tedavi edilebilir:

Lösemiler

Akut lösemi

>Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

>Akut Miyeloid Lösemi (AML)

>Akut Bifenotipik Lösemi

>Akut Farklılaşmamış Lösemi

Kronik Lösemi

> Kronik Lenfositik Lösemi (CLL)

>Kronik Miyeloid Lösemi (KML)

>Kronik Myelomonositik Lösemi

>Juvenil Kronik Miyeloid Lösemi (JCML)

>Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML)

Miyelodisplastik Sendromlar

>Refrakter Anemi (RA)

>Ring sideroblast artışı olan refrakter anemi (RARS)

>Blast fazlalığı olan refrakter anemi (RAEB)

>Dönüşümlü Fazla Blastlı Refrakter Anemi (RAEB-T)

> Kronik Myelomonositik Lösemi (CMML)

Lösemi, Belirtilmemiş

Lenfomalar

> Hodgkin Lenfoması

> Hodgkin Dışı Lenfoma (Burkitt Lenfoması)

>Otoimmün Lenfoproliferatif Hastalıklar

> Tanımlanmamış Lenfomalar

Kan Hücresi Proliferasyonunun Diğer Bozuklukları

Kemik İliği Yetmezliği Sendromları

> Konjenital Diseritropoetik Anemi

> Diskeratozis Konjenita

> Fanconi Anemisi

> Paroksismal Gece Hemoglobinüri(PNH)

> Shwachman Diamond Sendromu

> Severe Aplastik Anemi, Tanımlanmamış

> Sideroblastik Anemi

> Aplastik Anemi

Kalıtsal Eritrosit Anomalileri

> Talasemi

Beta Talasemi Major / Cooley Anemisi

> Diamond-Blackfan anemisi

>Saf Kırmızı Hücre Aplazisi

> Orak Hücre Anemisi

Kalıtsal Trombosit Anormallikleri

> Amegakaryositoz / Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni

>Glanzmann Trombastenisi

Kalıtsal Bağışıklık Sistemi Bozuklukları-Ağır Kombine Bağışıklık Yetmezliği (SCID

> Adenozin Deaminaz Eksikliği

Olan SCID (ADA-SCID)

>X’e bağlı SCID

>T & B Hücre Yokluğunda SCID

>T Hücreleri yokluğunda SCID,

Adi B Hücreleri

> Omenn Sendromu

Kalıtsal Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

> Ataksi Telenjiektazi

> Çıplak Lenfosit Sendromu

> Yaygın Değişken Bağışıklık Yetersizliği

> Konjenital Bağışıklık Yetersizliği

> DiGeorge Sendromu

> Griscelli Sendromu

> Lökosit Yapışma Eksikliği

> Lenfosit Yapışma Hastalığı

> Lenfoproliferatif Bozukluklar (LPD)

> Nezelof Sendromu

> Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

> X’e bağlı Hyper-IgM Sendromu

> X’e Bağlı İmmün Disregülasyon Polyendokrin Enteropati

> X’e Bağlı Lenfoproliferatif Bozukluk (Epstein-Barr Virus Suspectibility)

> Wiskott-Aldrich Sendromu

Kalıtsal Bağışıklık Sistemi Hastalıkları – Nötropeni

> Kostmann Sendromu

> Myelokathexis

> Konjenital Nötropeni

Miyeloproliferatif Bozukluklar

> Akut Miyelofibroz

> Agnojenik Miyeloid Metaplazi (Miyelofibrozis)

> Polycythemia Vera

> Esansiyel Trombositemi

Fagosit Bozuklukları

> Chediak-Higashi Sendromu

> Kronik Granülomatöz Hastalığı

> Nötrofil Aktin Eksikliği

> Retiküler Disgenez

Kemik İliği Kanserleri

> Multipl Miyelom

> Plazma Hücreli Lösemi

> Waldenstrom Makroglobülinemi

Hücre Proliferasyonu Bozuklukları

> Ailesel Eritrofagositik Lenfistiyositoz

> Hemofagositik Sendrom

> Hemofagositik Lenfohistiyositoz

> Histiyositozis

> Langerhans Hücre Histiyositozu

İmmün Sistemi ve Diğer Organları Etkileyen Kalıtsal Bozukluklar

> Kıkırdak-Saç Hipoplazisi

> Gunther’s Hastalığı / Konjenital Eritropoietik Porfiri

> Hermansky-Pudlak Sendromu

> Pearson Sendromu

> Sistemik Mastositoz

Kalıtsal Metabolik Bozukluklarda Nakil

Mukopolisakkaridozlar (MPS) Depolama Hastalıkları

Mukopolisakkaridozlar (MPS)

Hurler Sendromu (MPS-IH)

Hurler-Scheie Hastalığı (MPS-IS)

Hunter Sendromu (MPS-II)

Sanfilippo Sendromu (MPS-III)

Morquio Sendromu (MPS-IV)

Maroteaux-Lamy Sendromu (MPS-VI)

Sly Sendromu, Beta-Glukuronidaz Eksikliği (MPS-VII)

Mukolidoz II (I Hücre Hastalığı)

Lökodistrofi Bozuklukları

> Adrenolökodistrofi (ALD) / Adrenomyeloneuropati (AMN)

> Krabbe Hastalığı (Globoid Celi Lökodistrofi)

> Metakromatik Lökodistrofi

Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı

Lizozomal Depolama Hastalıkları

> Gaucher Hastalığı

> Niemann-Pick Hastalığı

> Sandhoff Hastalığı

> Tay-Sachs Hastalığı

> Wolman Hastalığı

Metabolik / Depolama Hastalıkları

> Alfa Mannosidozu

> Amiloidoz

> Aspartilglukosamınurya

> Austin Hastalığı (Çoklu Sülfataz Eksikliği)

> fukosidosis

> Gangliosidoz

> İnfantil Ceroid Lipofukosinoz

> Neiman-Pick Hastalığı

> Sialidosis

Kalıtsal Metabolik Bozukluklar – Diğerleri

> Lesch-Nyhan Sendromu

> Osteopetrozis

Kan veya İmmün Sistem Kaynaklı Olmayan Katı Tümörler

> Meme Kanseri

> Medulloblastom

> Nöroblastom

> Retinoblastom

> Diğer Maligniteler