COVİD-19 PANDEMİSİ: KORDON KANI VE DOKU BANKACILIĞINA ETKİSİ

TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ: KORDON KANI VE KORDON DOKU BANKACILIĞINA ETKİSİ.

Kaynak: Burgucu D. The effect of COVID-19 on autologous cord blood and cord tissue banking in Turkey: a crosssectional and retrospective study, New Trend Med Sci 2020; 1(2): 90-93.

Kordon kanının kemik iliği naklinde ilk kez kullanıldığı 1988 yılından günümüze kadar 35.000  ünitenin üzerinde  kordon kanı başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Kordon kanlarının ve kordon dokularının alınması, transferi, işlenmesi ve dondurularak saklanması standardize edilmiş protokollerle tanımlanmıştır. Pandemi gibi olan dışı durumlarda otoloog kordon kanı ve kordon doku bankacılığı alanında yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Pandemi ile mücadelede global düzeyde alınan tedbirler dışında ulusal düzeyde farklılık gösteren uygulamalar olabilir. Bu farklılıklar farklı toplumlardaki insan davranışları, tıbbi tedaviye ulaşma olanakları, sağlık çalışanı sayısı, sağlık kurum alt yapısı ve önlemlerin zamanlaması gibi faktörlerden kaynaklanır.

Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşım, sosyo-ekonomik olarak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça iyi (üst seviyede) bir yerdedir. Pandemi sürecinde hasta ve temaslıların kontrol ve takibi başarılı bir şekilde yapılmaktadır ayrıca tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. COVİD-19 kaynaklı pandemide ülkemizde ilk vaka tespit edildikten sonra (öncesinde de önemli bir hazırlık süreci geçirilmiştir) hızlı bir şekilde önlemler alınarak pandeminin birinci aşaması başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Bu önlemler okulların tatil edilmesi, şehirlerarası geçiş kısıtlaması, hasta bireylere erken koruyucu tedavinin başlanması, filyasyon, kısmi sokağa çıkma yasağıdır. Bu önlemler ile önemli bir süreç yönetimi yapılmıştır. Fakat Haziran ayı itibari ile kontrollü serbestleşme süreci sonrası bazı dönemlerde kontrolden çıkabileceğine dair sinyaller gelmektedir.

Bu koşullarda kordon kanı ve kordon doku (göbek bağı) bankacılığı yapmak oldukça emek yoğun bir süreci de beraberinde getirmiştir.

Türkiye’de kordon kanı ve doku bankacılığı alanında çalışan tüm ekipler özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde verilen bu sağlık hizmeti bilimsel literatürde ‘Türk Modeli’ olarak anılmaya başlamış olup bu yönüyle ülkemiz adına da sevindirici bir durumdur.

Rutin hizmetin yanı sıra bilimsel araştırmalarla yeni bilgilerin üretilmesi uluslararası anlamda söz sahibi olabilmek için önemlidir. Merkez olarak yaptığımız retrospektif araştırmada pandemi sürecinde dahi kordon kanı ve kordon doku bankacılık hizmetinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu veriler ülkemizde oturmuş ve sağlam bir altyapıya sahip sağlık hizmetinin de dolaylı bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Araştırma sonuçlarının detaylarına ulaşma için aşağıdaki link kullanılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ntms/issue/57039/781454

COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ : MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KULLANILMASI

COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ

Ortaya çıkan, tekrar eden ve yayılımcı patojen hastalıkları küresel düzeyde halk sağlığı için önemli
zorluklar yaşanmasına sebep olur. Korona virüsler zarflı RNA virüsleridir. Genel olarak insanlar, diğer
memeli türleri ve kuşlar arasında, solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara neden olurlar.
Korona virüs ailesinin birden çok üyesi bulunur. Son olarak Çin’de görülen ve dünyaya yayılıp
pandemiye neden olan tipi COVİD-19 olarak isimlendirilmiştir.

COVID-19’un klinik spektrumu, asemptomatik formda olabileceği gibi septik şok ve çoklu organ
fonksiyon bozukluğu şeklinde ciddi ölümcül tablolarda gözlenebilir. Şu anda onaylanmış tedaviler
destekleyici olmakla birlikte, incelenen çoklu tedavi denemeleri vardır. COVID-19’un tedavisi esasen
hastaların bağışıklık sistemine bağlıdır. Bağışıklık sistemi, virüsü öldürmek için aşırı aktif hale geldiği
durumda, şiddetli sitokin üretimi ile sonuçlanan çok sayıda enflamatuar faktör oluşur. Sitokinlerin aşırı
ve kısa sürede üretimi organ hasarını takiben ödem, hava değişim bozukluğu, akut solunum sıkıntısı
sendromu, akut kardiyak hasarlanma ve ikincil enfeksiyonlar gibi durumlardan dolayı ölüme yol
açmaktadır. Bu nedenle, bu noktada, sitokinlerin aşırı üretiminden kaçınma, COVİD-19 ile enfekte
hastaların tedavisinde önemli bir durumdur.
Mezenkimal kök hücreler yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında önemli roller üstlenirler. Gerek
insan vücudunda gerekse laboratuvar ortamında farklılaşma ve çoğalma yetenekleri birçok klinik ve
pre-klinik çalışma ile ortaya konulmuştur. Mezenkimal kök hücreler otokrin ve parakrin etkileri ile
bağışıklık sistem yanıtlarında da önemli roller üstlenir. Özellikle aşırı bağışık yanıtın düzenlenmesinde
‘immünmodulatör’ etki gösterirler.

 

Mezenkimal kök hücre tedavisi teorik olarak bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonunu engeller. Mikroçevreyi iyileştirerek endojen onarımı teşvik eder. İntravenöz (damardan) infüzyon yoluyla insan
vücuduna girdikten sonra, mezenkimal kök hücrelerin bir kısmı potansiyel olarak hasarlı akciğeri
iyileştirebilir. Özellikle mikro- çevredeki aşırı sitokin üretimini baskılayabilir ve alveolar epitel
hücrelerini koruyabilir. Bu sayede akciğerde fibroz doku oluşumunu engelleyip, akciğerin fonksiyonuna
destek olabilir. Mezenkimal kök hücreler, hücresel tedavide özellikle greft ve konakçı hastalığı (GVHD)
gibi bağışıklık aracılı enflamatuar hastalıklarda ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün
hastalıklarda immünomodülatör etkileri kullanılmaktadır.
COVİD-19 virüsü ile enfekte hastalarda klinik araştırma seviyesinde mezenkimal kök hücre
uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca yeni hasta kabul eden çalışmalar devam etmektedir. Özellikle ağır
pnömoni tablosuyla takip edilen hastalara immünmodülatör etkilerinden faydalanmaya
çalışılmaktadır. Kasım 2019 da Çin’de başlayan pandemide hücresel tedavi ile ilgili veriler son derece
sınırlıdır. İlerleyen günlerde hem hasta sayısının hem de klinik araştırma sayılarının artma eğiliminde
olacağı düşünülmektedir. İlk yapılan mezenkimal kök hücre çalışmalarında insan göbek kordonu
kaynaklı hücreler kullanılmıştır. Burada mezenkimal kök hücrelerin tercih edilmesinin önemli sebebi,
ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hazır şekilde dondurularak saklanan dokulara ulaşmanın kolay
olması ve virüsün hücreye bağlanabileceği ACE-2 reseptörünün (virüsün hücreye girmekte kullandığı
kapı) mezenkimal hücrelerde az miktarda bulunmasıdır.

 

KAYNAK: Pain Physician: March/April 2020: 23:E71-E83

Search

+