COVİD-19 PANDEMİSİ: KORDON KANI VE DOKU BANKACILIĞINA ETKİSİ

TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ: KORDON KANI VE KORDON DOKU BANKACILIĞINA ETKİSİ.

Kaynak: Burgucu D. The effect of COVID-19 on autologous cord blood and cord tissue banking in Turkey: a crosssectional and retrospective study, New Trend Med Sci 2020; 1(2): 90-93.

Kordon kanının kemik iliği naklinde ilk kez kullanıldığı 1988 yılından günümüze kadar 35.000  ünitenin üzerinde  kordon kanı başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Kordon kanlarının ve kordon dokularının alınması, transferi, işlenmesi ve dondurularak saklanması standardize edilmiş protokollerle tanımlanmıştır. Pandemi gibi olan dışı durumlarda otoloog kordon kanı ve kordon doku bankacılığı alanında yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Pandemi ile mücadelede global düzeyde alınan tedbirler dışında ulusal düzeyde farklılık gösteren uygulamalar olabilir. Bu farklılıklar farklı toplumlardaki insan davranışları, tıbbi tedaviye ulaşma olanakları, sağlık çalışanı sayısı, sağlık kurum alt yapısı ve önlemlerin zamanlaması gibi faktörlerden kaynaklanır.

Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşım, sosyo-ekonomik olarak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça iyi (üst seviyede) bir yerdedir. Pandemi sürecinde hasta ve temaslıların kontrol ve takibi başarılı bir şekilde yapılmaktadır ayrıca tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. COVİD-19 kaynaklı pandemide ülkemizde ilk vaka tespit edildikten sonra (öncesinde de önemli bir hazırlık süreci geçirilmiştir) hızlı bir şekilde önlemler alınarak pandeminin birinci aşaması başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Bu önlemler okulların tatil edilmesi, şehirlerarası geçiş kısıtlaması, hasta bireylere erken koruyucu tedavinin başlanması, filyasyon, kısmi sokağa çıkma yasağıdır. Bu önlemler ile önemli bir süreç yönetimi yapılmıştır. Fakat Haziran ayı itibari ile kontrollü serbestleşme süreci sonrası bazı dönemlerde kontrolden çıkabileceğine dair sinyaller gelmektedir.

Bu koşullarda kordon kanı ve kordon doku (göbek bağı) bankacılığı yapmak oldukça emek yoğun bir süreci de beraberinde getirmiştir.

Türkiye’de kordon kanı ve doku bankacılığı alanında çalışan tüm ekipler özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde verilen bu sağlık hizmeti bilimsel literatürde ‘Türk Modeli’ olarak anılmaya başlamış olup bu yönüyle ülkemiz adına da sevindirici bir durumdur.

Rutin hizmetin yanı sıra bilimsel araştırmalarla yeni bilgilerin üretilmesi uluslararası anlamda söz sahibi olabilmek için önemlidir. Merkez olarak yaptığımız retrospektif araştırmada pandemi sürecinde dahi kordon kanı ve kordon doku bankacılık hizmetinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu veriler ülkemizde oturmuş ve sağlam bir altyapıya sahip sağlık hizmetinin de dolaylı bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Araştırma sonuçlarının detaylarına ulaşma için aşağıdaki link kullanılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ntms/issue/57039/781454

COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ : MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KULLANILMASI

COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ

Ortaya çıkan, tekrar eden ve yayılımcı patojen hastalıkları küresel düzeyde halk sağlığı için önemli
zorluklar yaşanmasına sebep olur. Korona virüsler zarflı RNA virüsleridir. Genel olarak insanlar, diğer
memeli türleri ve kuşlar arasında, solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara neden olurlar.
Korona virüs ailesinin birden çok üyesi bulunur. Son olarak Çin’de görülen ve dünyaya yayılıp
pandemiye neden olan tipi COVİD-19 olarak isimlendirilmiştir.

COVID-19’un klinik spektrumu, asemptomatik formda olabileceği gibi septik şok ve çoklu organ
fonksiyon bozukluğu şeklinde ciddi ölümcül tablolarda gözlenebilir. Şu anda onaylanmış tedaviler
destekleyici olmakla birlikte, incelenen çoklu tedavi denemeleri vardır. COVID-19’un tedavisi esasen
hastaların bağışıklık sistemine bağlıdır. Bağışıklık sistemi, virüsü öldürmek için aşırı aktif hale geldiği
durumda, şiddetli sitokin üretimi ile sonuçlanan çok sayıda enflamatuar faktör oluşur. Sitokinlerin aşırı
ve kısa sürede üretimi organ hasarını takiben ödem, hava değişim bozukluğu, akut solunum sıkıntısı
sendromu, akut kardiyak hasarlanma ve ikincil enfeksiyonlar gibi durumlardan dolayı ölüme yol
açmaktadır. Bu nedenle, bu noktada, sitokinlerin aşırı üretiminden kaçınma, COVİD-19 ile enfekte
hastaların tedavisinde önemli bir durumdur.
Mezenkimal kök hücreler yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında önemli roller üstlenirler. Gerek
insan vücudunda gerekse laboratuvar ortamında farklılaşma ve çoğalma yetenekleri birçok klinik ve
pre-klinik çalışma ile ortaya konulmuştur. Mezenkimal kök hücreler otokrin ve parakrin etkileri ile
bağışıklık sistem yanıtlarında da önemli roller üstlenir. Özellikle aşırı bağışık yanıtın düzenlenmesinde
‘immünmodulatör’ etki gösterirler.

 

Mezenkimal kök hücre tedavisi teorik olarak bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonunu engeller. Mikroçevreyi iyileştirerek endojen onarımı teşvik eder. İntravenöz (damardan) infüzyon yoluyla insan
vücuduna girdikten sonra, mezenkimal kök hücrelerin bir kısmı potansiyel olarak hasarlı akciğeri
iyileştirebilir. Özellikle mikro- çevredeki aşırı sitokin üretimini baskılayabilir ve alveolar epitel
hücrelerini koruyabilir. Bu sayede akciğerde fibroz doku oluşumunu engelleyip, akciğerin fonksiyonuna
destek olabilir. Mezenkimal kök hücreler, hücresel tedavide özellikle greft ve konakçı hastalığı (GVHD)
gibi bağışıklık aracılı enflamatuar hastalıklarda ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün
hastalıklarda immünomodülatör etkileri kullanılmaktadır.
COVİD-19 virüsü ile enfekte hastalarda klinik araştırma seviyesinde mezenkimal kök hücre
uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca yeni hasta kabul eden çalışmalar devam etmektedir. Özellikle ağır
pnömoni tablosuyla takip edilen hastalara immünmodülatör etkilerinden faydalanmaya
çalışılmaktadır. Kasım 2019 da Çin’de başlayan pandemide hücresel tedavi ile ilgili veriler son derece
sınırlıdır. İlerleyen günlerde hem hasta sayısının hem de klinik araştırma sayılarının artma eğiliminde
olacağı düşünülmektedir. İlk yapılan mezenkimal kök hücre çalışmalarında insan göbek kordonu
kaynaklı hücreler kullanılmıştır. Burada mezenkimal kök hücrelerin tercih edilmesinin önemli sebebi,
ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hazır şekilde dondurularak saklanan dokulara ulaşmanın kolay
olması ve virüsün hücreye bağlanabileceği ACE-2 reseptörünün (virüsün hücreye girmekte kullandığı
kapı) mezenkimal hücrelerde az miktarda bulunmasıdır.

 

KAYNAK: Pain Physician: March/April 2020: 23:E71-E83

kalp yetmezliği ve kök hücre, kök hücre, kordon kanı, kalp yetmezliği

Kalp Yetmezliği ve Kök Hücre

Kalp Yetmezliği ve Kök Hücre

Kalp yetmezliği, Amerika’da her dokuz ölümden birini oluşturan önemli morbidite nedenidir. Toplumun önemli bir bölümünü doğrudan ya da dolaylı etkileyen yıkıcı bir hastalıktır.  Koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları  ve diğer kalp rahatsızlıkları olan hastalar, kalp yetmezliği  gelişme riski altındadır. İleri derece kalp yetmezliği geliştiği durumda  tedavi seçenekleri,  organ nakli ve sol ventriküler destek cihazı (yapay kalp cihazı) ile sınırlı kaldığından, alternatif tedavi stratejileri geliştirmek için çok sayıda bilimsel ve klinik  çalışma yapılmaktadır. Kök hücre tedavileri, yenileyici ve tamir edici potansiyeli ile kalp yetmezliğinin tedavisi için yapılan araştırmalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kök hücreler, hasar sonucu  yaralı ve kasılma yeteneği azalan miyokardın (kalp kası)  onarılması veya değiştirilmesi için umut verici bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, tüm klinik araştırma ve uygulama alanlarında olduğu gibi, kök hücrelerin rejeneratif kapasitesi ve kardiyak fonksiyonu iyileştirme yeteneklerine ilişkin sınırlayıcı faktörler de bulunmaktadır.

 

Etki Mekanizmaları

Son yıllarda, araştırmacılar kök hücre tedavisinin kalp yetmezliği için etkili bir tedavi olarak kullanılabileceği iddiasını desteklemek için üç temel mekanizma önermişlerdir. Kalp yetmezliği alanında kök hücre ile ilgili yapılan çalışmalarda  önemli yaklaşımlardan biri kök hücrelerin doğrudan kardiyak dokuyu üretebilmesi şeklindeydi. Kalp dokusunun oluşturulması kardiyogenez olarak adlandırılır ve erişkin dönemde olabilmesi son derece sınırlıdır. Erişkin dönemde kardiyogenezin teknik olarak çok sınırlı olmasından dolayı sonraki araştırmalar,  yetişkin kök hücrelerin kardiyomiyositlere (kalp kası hücreleri) farklılaşıp miyokart içine atılmasının çok az olduğunu ortaya koymuştur. Önerilen diğer bir etki  mekanizmasında ise, kök hücrelerin endojen endotel progenitör hücrelerini aktive ederek  anjiyogenez (yeni damar oluşumu)  veya vaskülojenezi uyarması yaklaşımıdır. Burada ki sınırlayıcı faktör ise endotel progenitör hücrelerini tanıyabilecek biobelirteçlerin tam olarak belirlenememesidir. Yapılan son çalışmalarda bu hücre grubunun göbek kordonunda bulunduğu ve laboratuvar ortamında çoğaltılabildiği ortaya konulmuştur. Bir diğer önemli yaklaşımda yetişkin kök hücrelerin kardiyo-koruyucu faktörler salgılayarak parakrin etkileri gösterebileceğini düşündürmektedir. Bu salgılanan faktörler vasküler büyümeyi ve yeniden yapılanmayı uyarabilir, fibroz oluşumunu azaltabilir, inflamasyonu düzenleyebilir, hücre farklılaşmasını ve sağ kalımını düzenleyebilir. Ayrıca kalpte yerleşik kök veya progenitör hücreleri uyarabilir. Bu süreçlerin  aktivasyonu, sırasıyla akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi) veya kalp yetmezliğinden mustarip hastalarda bazı yapısal hasarları kontrol edebilir. Son çalışmalar, bu faktörlerin, daha sonra kardiyoproteksiyona (kalbin doku bazında korunması) aracılık etmek için proteinleri, lipitleri, RNA ve mikro RNA’ları aktarabilen eksozomlar ve mikrozomlar dâhil olmak üzere hücre dışı zar veziküllerine kümelenebileceğini göstermiştir. Hayvan çalışmaları, yetişkin kök hücrelerle yapılan tedaviden gözlemlenen olumlu etkilerin parakrin etkisine dayanabileceği fikrini desteklese de, insanlarda kesin etki mekanizmasının tam olarak açıklanabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

kalp yetmezliği ve kök hücre, kök hücre, kordon kanı, kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği, Amerika’da her dokuz ölümden birini oluşturan önemli morbidite nedenidir. Toplumun önemli bir bölümünü doğrudan ya da dolaylı etkileyen yıkıcı bir hastalıktır.  Koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları  ve diğer kalp rahatsızlıkları olan hastalar, kalp yetmezliği  gelişme riski altındadır.

Kalp Yetmeliğinde Kök Hücre Tedavisi

Mezenkimal kök hücreler ve kalp dokusundan izole edilen kök hücreler dâhil olmak üzere çeşitli yetişkin kök hücre popülasyonları kullanılarak yapılan çok sayıda klinik deneyim elde edilmiştir. Mezenkimal kök hücreler, kemik iliği, göbek kordon kanı, göbek kordonu, yağ dokusu  ve kaslar gibi çeşitli dokularda bulunan mezoderm türevli kök hücrelerdir. Çeşitli kaynaklarından elde edilen Mezenkimal kök hücreler, hücre tedavisi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kalp ile ilgili uygulamalarda farklı bir yaklaşımda   “önceden yönlendirilmiş” kardiyopoetik mezenkimal kök hücrelerin giderek daha fazla test edildiği süreçlerdir. Hücresel tedavilerde uygun kaynaktan hücrenin elde edilmesi önemli sınırlayıcı basamaklardandır. Mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu, çoğaltılması ve saflaştırılması, klinik transplantasyon için  büyük ölçekli üretimi de önemli bir noktadır.  Mezenkimal hücre kaynağı olarak kordon kanı ve göbek bağı ulaşılması kolay ve verimli hücre kaynakları olarak son dönemde büyük önem kazanmıştır. Bunun dışında kemik iliği de bazı girişimsel müdahaleler gerektirse de önemli bir kaynaktır. Bazı araştırmacılar doğum sonrası kalpte yerleşik kalp progenitör hücrelerinin (kardiyak türevi kök hücreler) varlığını bildirmişlerdir. Bu yaklaşım  miyokardın terminal olarak farklılaştıktan sonra hasarlanması durumunda, erişkin dönemde  bu progenitör hücrelerin fonksiyonel olarak tamirde rol alabileceğini düşündürmektedir. Bu yaklaşımı destekler şekilde, yetişkin kalp dokusundan izole edildiğinde, c-kit-pozitif kardiyak kök hücrelerin kalp krizinden sonra kalbe nakledildiğinde kardiyomiyositlere farklılaştığını bildiren araştırmalar bulunmaktadır.

Son 20 yılda yapılan çalışmalarda; ilk olarak, kanıtlar erişkin kök hücre tedavisinin yararına, kardiyomiyosit veya kan damarı oluşumu yerine miyokardiyumu onarmak için endojen yolları aktive eden kardiyo-koruyucu faktörlerin salınmasıyla aracılık ettiğini göstermektedir. Klinik çalışmalarda hücrelerin güvenli uygulanması gösterilmiştir, ancak erişkin kök hücre tedavilerinin klinik etkinliği sorusu hala açık değildir. Yapılan / yapılacak klinik ve temel araştırmalarla yeni veriler oluştukça tedavi etkinliği daha güçlü bir şekilde değerlendirilecektir.

 

Kaynak: JAMA Cardiol. 2016 Oct 1; 1(7): 831–841.

Kordon Kanı Bankacılığı Ve Geçtiğimiz 30 yıl.

İlk Başarılı Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Hematopoietik kök hücre kaynağı olarak insan göbek kordon kanının kullanıldığı ilk başarılı hematopoietik kök hücre  nakli, Fransa’nın Paris şehrindeki Saint-Louis hastanesinde 6 Ekim 1988 tarihinde  yapıldı. Kök hücre nakli olan hasta, kalıtsal bir kemik iliği yetmezliği sendromu olan Fanconi anemili beş yaşında bir çocuktu. İnsan lökosit antijenleri (HLA) uyumlu kız kardeşinin kordon kanından elde edilen kök hücreler  kullanıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Kordon kanı kaynaklı hematopoetik kök hücre Transplantasyonu sayesinde hastalığın hematolojik belirtilerinin tam tedavisi sağlandı ve bugün sağlıklı bir biçimde hayatını sürdürmektedir. Yapılan ilk kordon kanı naklinden günümüze, kordon kanından elde edilen hematopoietik kök hücreler ve progenitör kök hücrelerinin biyolojisi hakkındaki bilgiler önemli derecede artmışıtır.

Hematolojik, metabolik, immünolojik, neoplastik ve nörolojik bozukluklar da dahil olmak üzere birçok farklı hastalığın tedavisi için hem çocuklarda hem de yetişkinlerde 40.000 üniteden  fazla kordon kanı nakli başarılı bir şekilde  gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kordon kanı bankacılığı bünyesindeki sayı, kamu bankalarında yaklaşık 800.000 ünite,  dünya çapında özel bankalarda ise 4 milyon üniteden fazla olacak  şekilde yaklaşık 5 milyon üniteye ulaşmıştır.

Günümüzde, temel ve klinik bilimlerde çalışan araştırma ekipleri kordon kanı kaynaklı hücrelerinin kullanımını, genişletmek için farklı yollar üzerinde çalışmaktadır. Önemli noktalardan biri; enfeksiyon ve maliyet riskini potansiyel olarak azaltmaya çalışmaktır.  Hematopoetik kök hücrelerin ex -vivo sistemlerde çoğaltılması için yapılan çalışmalarda önemli araştırma konularındandır. Buna ek olarak  kök hücrelerin  kendini yenilemesini kontrol eden moleküler mekanizmalar ayrıntılı olarak üzerinde çalışılan konulardır.

Genel bir ifade ile,  farklı kök hücre kaynaklarından elde edilen kök hücrelerin farklı tıbbi uygulamalarda kullanılması yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Çift Ünite Kordon Kanı Nakli

Çift ünite nakli kavramı başlangıçta ex -vivo çoğaltma etkinliğini değerlendirmek için bir strateji olarak önerilmiştir. Spesifik olarak, bu yaklaşım, çoğaltılmış hücrelerin yamalanma potansiyeline sahip olması halinde, bir birimi  güvenlik önlemi olarak, ikinci birimi ise destek ürün olarak düşünülmüştür. Nakil edilen üniteler genetik olarak farklı iki farklı vericiden olduğu için, çoğaltılma yada destek  birimin hematopoietik yeniden yapılanmaya katkısı uzun vadede izlenebilmektedir. Bununla birlikte çift ünite kordon kanı nakli, özellikle yeterli dozda tek bir üniteye sahip olmayan erişkinler içinde umut olmuştur. Yapılan çift ünite kordon kanı nakillerinde tam yada kısmi uyumlu üniteler kullanılabilmektedir. Çift ünite nakiller kordon kanı bankacılığı ve kordon kanı nakli uygulamalarında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Dışındaki Uygulamalar:

Özellikle 2007 yılından sonra kordon kanı içindeki mezenkimal kök hücreler ve klinik uygulama potansiyelleri detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Genel bir ifade ile,  farklı kök hücre kaynaklarından elde edilen kök hücrelerin farklı tıbbi uygulamalarda kullanılması yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir.

Kaynak: Bone Marrow Transplant. 2019 May 14. doi: 10.1038/s41409-019-0546-9.

kök hücre tedavisi

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Nedir?

İnsan vücudunu oluşturan yaklaşık 200 farklı tipte hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin yapı ve fonksiyonlarının birçok açıdan benzer olduğu bilinmekle birlikte sadece kendilerine has davranış ve fonksiyonları da bulunmaktadır. Bu hücre tiplerinin belirli bir bölünme kapasitesi bulunur genellikle bir fonksiyon için özelleşme eğilimindedir. Bu sayede doku ve organlar fonksiyonlarını sorunsuz sürdürebilmektedir. Bu hücrelerin dışında kendi kendini yenileme ve farklılaşma gibi iki temel özelliğe sahip hücrelerde bulunmaktadır. Bu iki temel özelliği taşıyan hücrelere ‘ kök hücre’ denilmektedir. Bu özellikleri sayesinde tıbbi açıdan da önem arz etmektedirler.

Klinik anlamda ilk uygulamalar hematopoetik kök hücreler üzerinde olduğu için kısa sürede, bu konuda çok sayıda veriye ulaşma şansı doğmuştur. Sağlıklı bir insanda kan ve immün sistem hücreleri kemik iliğinde üretilip dolaşım kanı ve dokulara gönderilir. Ağırlık olarak bakıldığında kemik iliği vücudun ağır organlarındandır, yaklaşık ağırlığı karaciğere yakındır. Normal hematopoezde (kan yapıcı kök hücreden olgun kan ve immün sistem hücrelerinin kontrollü bir şekilde üretilmesi) günlük milyarlarca hücre üretilir. Bu açıdan bakıldığında kemik iliği en aktif organlardandır. Kemik iliğinin en önemli hücreleri hematopoetik kök hücre ve mezenkimal kök hücrelerdir.

kök hücre tedavisi, kök hücre nedir, kök hücre, kök hücreler, kök hücre tadavisi nasıl yapılır, kök hücre bağışı, kök hücre tedavisine başlamadan önce bilinmesi gerekenler,

Kök hücre tedavisini tanımlarken öncelikle standart tedavi ve henüz klinik araştırma düzeyinde olan tedavi seçenekleri olarak ikiye ayırmakta fayda vardır.

Hematopoetik Kök Hücre

Hematopoetik kök hücreler yaşam boyu hematopoezin sağlanması için gereklidir. Hematopoetik kök hücreler hematopoez dışında da doku hasarlarının tamirinde rol oynarlar. Hematopoetik kök hücrelerin yaşam boyu fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri, kemik iliğinde “niş” adı verilen özellikli mikroçevrede yerleşmeleri ve zararlı etkilerden kaçmaları ile mümkün olmaktadır. Bu ortamda Hematopoetik kök hücreler, istirahat halinde Kök hücre tedavisi havuzunda hücre sayısını sabit tutmaya çalışırlar. Ayrıca belirli aralıklarla hücre döngüsüne girerek homeostaz için gerekli hematopoetik hücre ihtiyaçlarını karşılarlar. Streste ise artan ihtiyacı karşılamak üzere devamlı döngüde kalırlar.

Hematopoetik kök hücreler, kemik iliğinde karşılıklı sinyaller tarafından düzenlenmektedir. Bu sinyaller hücrelerin sessiz kalmasını, kendini yenilemesini ya da mikroçevreden çıkarak farklılaşmasını belirler.

Mezenkimal Kök Hücre

Kemik iliği mikroçevresi, hematopoetik kök hücreler yanında mezenkimal kök hücre, endotel projenitör hücre, farklı dokulara ait kök hücrelere de ev sahipliği yapmakta; patolojik durumlarda rejeneratif amaçlı kök hücre trafiğini düzenleyerek kritik görev üstlenmektedir. Kemik iliği hücreleri laboratuvar ortamında kültür kaplarında kültüre edildikleri zaman plastik kültür kaplarına yapışan hücrelerin kemik iliği stromal hücreleri olduğu tespit edilmiştir.

Mezenkimal kök hücreler esas olarak, erişkin tip kök hücrelerdir. Stromal kökenli olmaları nedeniyle genel anlamda “destek hücresi” özelliği taşımaları, mezenkimal kök hücrelerin tıbbın birçok alanında kullanım potansiyelinin temelini oluşturmaktadır. Mezenkimal Kök Hücreler: Hücre Tedavisi Ve Rejenerasyon Potansiyeli yazımızdan farklı bilgiler edinebilirsiniz.

Yağ, kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligament, sinir gibi hücrelere farklılaşabilir. Bu hücreler ilk kez Fridenstein isimli araştırmacı tarafından tanımlanmışlardır. Fridenstein, FCS (fötal buzağı serumu) kullanılarak yapılan kemik iliği kültürlerinde tutunma yeteneği gösteren, morfolojik olarak fibroblastlara benzeyen hücre kolonilerinin bulunduğunu ve bunların kemik ve yağ hücrelerine farklılaşma yeteneğine sahip olduklarını göstermiştir. Yıllar sonra yapılan çalışmalarda bu hücrelerin hematopoetik özellikte olmayan multipotent kök hücreler olduğu, her üç germ yaprağından köken alan hücrelere farklılaşma yeteneği bulunduğu ortaya konmuştur.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisini tanımlarken öncelikle standart tedavi ve henüz klinik araştırma düzeyinde olan tedavi seçenekleri olarak ikiye ayırmakta fayda vardır. Kök hücrenin standart tedavide kullanılması hematopoetik kök hücrelerin kemik iliği nakli amacıyla kullanılması ile başlar. Hematopoetik kök hücreler klinik olarak 1950’lerden beri kullanılmaktadır. Kemik iliğinin benign hastalıklarında (Edinsel ağır aplastik anemi, Fankoni anemisi, Talasemi majör, Orak hücreli anemi gibi) terapötik ve malign rahatsızlıklarında kullanıma rutin olarak girmesi yetmişli yıllara doğru olmuştur. Yılda artık yüz bine yakın hematopoetik Kök hücre tedavisi yani nakli yapılabilmektedir. Kemik iliğinin bir diğer önemli hücre grubu olan mezenkimal kök hücrelerde klinik uygulamalarda son dönemde yer almaktadır.

Mezenkimal kök hücreler stromal kökenli multipotent hücrelerdir ve rejenerasyon sürecinin önemli bileşenleridir. Bu hücrelerle klinik deneyim ise en fazla hematopoetik Kök hücre tedavisi alanında olmuştur. Kök hücre tedavisi nakil sonrası hematopoezin desteklenmesinde rol aldıkları ve akut graft versus host hastalığında terapötik role sahip oldukları bilinmektedir. Mezenkimal kök hücreler, rejeneratif özellikleri nedeni ile kemik, kıkırdak, tendon, kas tamirinde ortopedik amaçlı, beta adacık hücrelerin rejenesyonunda endokrin amaçlı, kardiyak hasarların giderilmesi amaçlı en sık üzerinde çalışma yapılan alanlardır.

Kök hücre tedavisi yara iyileşmesi, oral patolojiler ve sistemik hastalıkların oral patolojileri, periferik arter hastalığına bağlı iskemiler, multipl skleroz, başta olmak üzere bazı nöral hastalıklar ve bazı retinal hastalıklarda, otizm tedavisinde rejeneratif amaçlı kullanımı ve bu uygulamalara yönelik çalışmalar mevcuttur. Mezenkimal kök hücreler başta rejeneratif amaçlı olarak yukarıda belirlenen hastalıklar ve inflamatuar/otoimmün hastalıklar olmak üzere birçok hasar durumunda uygulanması potansiyel bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Klinik uygulamalarda mezenkimal kök hücreler genellikle intravenöz infüzyonla verilmekte ve güvenli olduğu kabul edilmektedir.

kök hücre tedavisi, kök hücre nedir, kök hücre, kök hücreler, kök hücre tadavisi nasıl yapılır, kök hücre bağışı, kök hücre tedavisine başlamadan önce bilinmesi gerekenler,

Kök hücre tedavisi,  denilince günümüzde standart tedavi olarak hematopoetik kök hücre nakli ya da kemik iliği nakli olarak adlandırılan tedavi seçeneği ifade edilmektedir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücre tedavisi nasıl yapılır? sorusuna kök hücre tedavisi, denilince günümüzde standart tedavi olarak hematopoetik kök hücre nakli ya da kemik iliği nakli olarak adlandırılan Kök hücre tedavisi seçeneği ifade edilmektedir. Bu tedavi dışındaki uygulamalar henüz klinik araştırma aşamasında olan tedavi seçenekleridir. Hematopoetik kök hücre nakli tedavisindeki temel prensip, kan yapımından sorumlu hematopoetik kök hücre ve/veya sonraki farklılaştığı hücre aşamalarında meydana gelen durumların düzeltilmeye çalışılması olarak özetlenebilir.

Kök hücre kaynağına göre temel olarak ikiye ayrılır.

  • Otolog Kök Hücre Nakli : Otolog (kişinin kendisinden elde edilen kök hücrenin kullanımı) kök hücre transplantasyonunun en yaygın kullanım alanını hematolojik hastalıklar oluşturmaktadır. Özellikle multipl myeloma (MM) ve lenfomalar bu tedavi seçeneğinin en yoğun kullanıldığı hastalık gruplarıdır. Kök hücre tedavisi, hastalara çok daha yüksek doz kemoterapi uygulayabilmek ve bu arada oluşacak olan kemik iliği hasarının hastanın kendisinden elde edilmiş kök hücreleri aracılığı ile alt edilmesi esasına dayalıdır.
  • Allojenik Kök Hücre Nakli: Allojenik(HLA antijenleri uyumlu başka bir kişiden elde edilen kök hücrenin kullanımı) kök hücre nakli  konjenital veya sonradan gelişen birçok hematolojik hastalıklarda ve kanserlerinde kür sağlayabilen etkili bir tedavi yöntemidir.

Hazırlama rejimi: Otolog veya allojeneik transplantasyon öncesi kemoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedavi kombinasyonlarının antineoplastik veya immunsupresif ajan olarak kullanımı ‘hazırlama rejimi’ olarak adlandırılır. Hazırlama rejimi hemopoetik transplantasyonda önemli rol oynar.

 

Klinikte Kullanılan Kök Hücrelerin Temel Kaynağı;

1- Kemik iliği

2- Mobilizasyon sonrası periferik kan

3- Kordon kanı

4-Kordon dokusu/ Gmbek bağı

5- Yağ Dokusu ( Henüz Araştırma Düzeyinde)

Kök Hücre Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinide Kullanılır?

  • Kan Hastalıkları

Acute Myelofibrosis ,Agnogenic Myeloid Metaplasia (Myelofibrosis),Amyloidosis,Aplastic Anemia (Severe),Beta Thalassemia Major,Blackfan-Diamond Anemia, Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia (CAT), Congenital Cytopenia, Congenital Dyserythropoietic Anemia, Dyskeratosis Congenita, Essential Thrombocythemia, Fanconi Anemia, Glanzmann’s Thrombasthenia, Myelodysplastic Syndrome, Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH), Polycythemia Vera, Pure Red Cell Aplasia, Refractory Anemia with Excess Blasts (RAEB), Refractory Anemia with Excess Blasts in Transition (RAEB-T),Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS), Shwachman-Diamond Syndrome, Sickle Cell Disease,

  • Kanser

Acute Biphenotypic Leukemia,Acute Lymphocytic Leukemia (ALL),Acute Myelogenous Leukemia (AML), Acute Undifferentiated Leukemia, Adult T Cell Leukemia/Lymphoma, Chronic Active Epstein Barr, Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL), Chronic Myelogenous Leukemia (CML), Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML), Ewing Sarcoma, Hodgkin’s Lymphoma, Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML),Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML),Myeloid/Natural Killer (NK) Cell PrecursorAcute Leukemia,Non-Hodgkin’s Lymphoma,Prolymphocytic Leukemia, Plasma Cell Leukemia, Leukocyte Adhesion Deficiency, Multiple Myeloma, Neuroblastoma, Rhabdomyosarcoma, Thymoma (Thymic Carcinoma), Waldenstrom’s Macroglobulinemia, Wilms Tumor,

  • Bağışıklık Sistem Hastalıkları

 Adenosine Deaminase Deficiency (SCID),Bare Lymphocyte Syndrome (SCID), Chediak-Higashi Syndrome (SCID), Chronic Granulomatous Disease, Congenital Neutropenia DiGeorge Syndrome,Evans Syndrome, Fucosidosis, Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH), Hemophagocytosis Langerhans’ Cell Histiocytosis (Histiocytosis X) IKK Gamma Deficiency (NEMO Deficiency) Immune Dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked (IPEX) Syndrome, Kostmann Syndrome (SCID),Myelokathexis  Omenn Syndrome (SCID), Phosphorylase Deficiency (SCID),Purine Nucleoside (SCID), Reticular Dysgenesis (SCID), Severe Combined Immunodeficiency Diseases (SCID), Thymic Dysplasia, Wiskott-Aldrich Syndrome, X-linked Agammaglobulinemia, X-Linked Hyper IgM Syndrome, X-Linked Lymphoproliferative Disorder

  • Metabolik Hastalıklar

Congenital Erythropoietic Porphyria (Gunther Disease), Gaucher Disease, Hunter Syndrome (MPS-II),Hurler Syndrome (MPS-IH), Krabbe Disease, Lesch-Nyhan Syndrome, Mannosidosis, Maroteaux-Lamy Syndrome (MPS-VI), Metachromatic Leukodystrophy, Mucolipidosis II (I-cell Disease),Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (Batten Disease),Niemann-Pick Disease,Sandhoff Disease, Sanfilippo Syndrome (MPS-III),Scheie Syndrome (MPS-IS), Sly Syndrome (MPS-VII),Tay Sachs, Wolman Disease, X-Linked Adrenoleukodystrophy,

 

Kök Hücre Tedavisi İçin Kök Hücre Bağışı

Kök hücrenin, kişinin kendisi için ileride kullanılmak üzere bağışlanması, saklama masraflarını karşılaması koşulu ile gerçekleştirebilir. Dünyada ve Ülkemizde bu amaçla kullanılan kaynaklardan en önemlisi kordon kanı ve göbek bağıdır. Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmelikler ışığında bu işlem teknik altyapısı uygun merkezlerde Bakanlığın denetiminde yapılmaktadır.

Temel Basamaklar;

Ülkemizde kordon kanı ve dokusunun tıbbi ve hukuki çerçevesini belirleyen iki ana mevzuat bulunmaktadır, bu sağlık hizmetini sağlayan merkezler bu çerçeve içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.

(1)İnsan doku ve hücre ürünlerinin ruhsatlandırılması ve bu ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, depolama ve dağıtım faaliyetlerini yürüten merkezler hakkında tebliğ (4 Nisan 2014  Resmî Gazete Sayı: 28962)

2) Kordon kanı bankacılığı yönetmeliği (Resmi gazete tarihi: 05.07.2005 resmi gazete sayısı: 25866 )

Özetle:

1- Gebeliğin son iki ayı içinde anne HbsAg, HCV, HIV, VDRL testlerini yaptırır.(Kadın doğum doktoru bu testleri ister)

2- İlgili sözleşme ve onam formları ile kordon kanı ve doku toplama kiti banka tarafından aileye teslim edilir.

3- Doğumdan* hemen sonra (1-2 dak. İçinde) Kan ve Doku,  Kadın doğum uzmanı tarafından alınır ve banka görevlisine bankaya ulaştırılmak üzere teslim edilir.

Doğum şekli (normal doğum / sectio ) kordon kanı alımı için herhangi bir fark yaratmamaktadır. Her iki doğum şeklinde de kordon kanı ve dokusu güvenli bir şekilde toplanabilir.

4- Bankaya ulaşan kan ve dokudan hücresel ve mikrobiyolojik kalite kontrol testleri yapılır.

5- Uygun olan kan ve doku kalıcı saklamaya alınır *.

  • Saklama süresi kordon kanında 23,5 yıl olarak literatürde kanıta dayalı tıp verisi bulunmaktadır.
  • Kordon doku bankacılığı henüz gelişmekte olan bir süreç olduğu için saklama süresi ile ilgili literatür bilgisi kanda olduğu gibi bulunmamaktadır. Bununla birlikte doku daha dayanıklı olduğu için kana göre daha uzun süre saklanabileceği düşünülmektedir.

 

Kök Hücre Tedavisine Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Kök hücre tedavisinin ‘standart tedavi’ olarak kabul edilen uygulaması kemik iliği nakli olarak da isimlendirilen hematopoetik kök hücre naklidir. Bunun dışındaki uygulamalar henüz klinik araştırma düzeyindeki tedavi seçenekleridir. Klinik araştırma aşaması standart tedaviye geçilmeden önceki aşamaları kapsar. Yeteri kadar veriye ulaştıktan sonra ve belirli aşamalar (faz çalışmaları) tamamlandıktan sonra tedavi protokolleri belirlenir.

Kök hücre kavramı ve çeşitlerine bakıldığında her birinin kendine has avantaj ve dezavantajları olduğu görülmektedir. Kök hücre tedavisi potansiyeli ile ilgili önemli klinik öncesi ve klinik çalışmalar göz önüne alındığında, kök hücre tedavisi doku onarımı için önemli bir yaklaşım olduğu görülmektedir.  Doku onarımı için kök hücre terapisinin gelişimi öncelikle kök hücrelere, özellikle de mezenkimal kök hücrelere dayanmaktadır.

Tanımlanan hücrelerin tümüne multipotent farklılaşma özelliği , nörolojik hastalıklar,  gastrointestinal hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, akut ve kronik yaraların iyileştirilmesi ve farmasötik tedavisi için önemli adaylar olarak kabul edilmektedir.  Literatürdeki artan sayıdaki çalışmalar, kök hücrelerin özelliklerine,  potensi kabiliyetine ve dokuların rejenerasyonu veya onarımına yönelik uygulamalarını içermektedir. Kök hücreler, sürekli kendini yenileme yeteneği ve çok yönlülük yani farklılaşabilme yetenekleri çalışmalarda öne çıkmaktadır.

kök hücre uygulamaları

Travmatik Beyin Hasarı Ve Kök Hücre Tedavisi

Son yıllarda Travmatik beyin hasarı ve kök hücre tedavisi araştırma ve tedavi yöntemleri geliştirme denemelerinde kök hücre tedavisi önemli ilgi alanı olmuştur. Özellikle Travmatik beyin hasarı sonrasında doğal onarım ve tamir mekanizmalarına destek olmak ve tamir potansiyelini arttırmak için yeni yaklaşımlar sergilenmektedir. Başlangıç aşamasında yapılan in-vivo hayvan çalışmalarında kök hücrelerin özellikle hipoksi (doku ve hücrelerin oksijensiz kalması)  ile oluşturulan beyin hasaarı modellerinde sinir hücrelerine dönüşebilme ve hasar oluşan mikro-çevresindeki konak hücreleri koruma ve tamir etme potansiyelleri ortaya çıkarılmıştır.

Travmatik beyin hasarı sonucunda anormal nörolojik fonksiyonlar gözlenir. Bu durum çoğu zaman kafaya alınan bir darbe sonucunda oluşur ve doğrudan etki olarak kabul edilir. Bu etkinin dışında beyinde dolaylı patolojik durumlarda meydana gelir. Özellikle beyindeki damar hasarı ve oluşan inflamasyon yanıtları da beyine zarar vermektedir. Nöroinflamasyon hasar sonrası meydana gelen ikincil hücre ölümlerinden önemli oranda sorumludur. Travmatik beyin hasarı ve kök hücre tedavisi çocuklarda (0-4 yaş arası) ve yaşlılarda (65 yaş ve üstü) daha sık görülürken, çoğu araştırma yetişkinlerde meydana gelen travmatik beyin hasarı tedavisine odaklanmıştır. Yetişkinlere veya yaşlılara kıyasla, küçük çocukların sinirsel plastisiteleri (gelişmekte olan bir beynin iyileşme yeteneği) Travmatik beyin hasarı ve kök hücre tedavisi için doğal bir çözüm sunma potansiyeli taşır.

Travmatik beyin hasarı ve kök hücre uygulaması çocuklarda (0-4 yaş arası) ve yaşlılarda (65 yaş ve üstü) daha sık görülürken, çoğu araştırma yetişkinlerde meydana gelen travmatik beyin hasarı tedavisine odaklanmıştır.

Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan çalışmalar, çocukluk çağı travmatik beyin hasarının da  gelişmekte olan beyinleri önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Çocukluk çağı travmatik beyin hasarının en sık nedenleri düşme, trafik kazaları ve sarsılmış bebek sendromu (6 ay veya daha küçük bebeklerde) olarak sıralanır. Travmatik beyin hasarından kaynaklanabilecek önemli bir durumda oksijenlenme yani kan akımının azalması veya tıkanması sonucu oluşan ( hipoksi iskemik ensefalopatisinde olduğu gibi) nöronal fonksiyon kayıplarıdır. Bu oran her 1000 normal doğumda 2,5 oranında görülebilmektedir.

Mezenkimal Kök Hücreler: Hücre Tedavisi Ve Rejenerasyon Potansiyeli yazılı makalemizden farklı bilgiler edinebilirsiniz..

Kök hücreler, dinlenim (eylemsizlik) sürelerinden sonra bile çoğalabilen, doku hücreleri ve organa özgü hücreler gibi özelleşmiş işlevlere sahip hücreler haline gelebilecek farklılaşmamış hücrelerdir. İki temel özelliği kendi kendini yenilemesi ve farklılaşma yetenekleridir.  Birçok hastalın doğrudan ya da dolaylı olarak tedavi edilmesinde önemli tedavi edici potansiyele sahiptir. Kök hücre tedavisinin en yaygın şekli, kan ve bağışıklık sisteminin hastalıklarını tedavi etmek için kemik iliğinden elde edilen kan kök hücrelerinin kullanılmasıdır. Kemik iliği nakli olarak isimlendirilen bu tedavi yönteminde temel amaç hematopoetik kök hücrelerin nakil edilmesidir.

Hematopoetik kök hücreler erişkin dönemde kemik iliğinde bulunduğu için tedavinin ismi genellikle kemik iliği nakli olarak ifade edilir. Kordon kanı içeriğinde bulundurduğu hematopoetik kök hücrelerden dolayı kemik iliği nakli tedavisinde önemli bir kök hücre kaynağı olarak kullanılır. Kök hücre tipleri, embriyonik, fetal, yenidoğan (örneğin, plasenta, göbek kordon kanı ve dokuları, amniyon sıvısı ve dokuları, Wharton jeli) ve yetişkin dokularda bulunmasına göre sınıflandırıla bilinir. Embriyonik kök hücreler, embriyonik gelişimin erken bir aşaması olan bir blastosistin iç hücre kütlesinden elde edilir. Yetişkin kök hücreler, hasar görmüş dokuları onarmak için farklılaşmamış somatik hücrelerdir, örneğin, kemik iliğinde bulunan hücreler gibi. Kök hücreler ayrıca, totipotent, pluripotent ve multipotent gibi farklılaşma potansiyellerine göre de sınflandırılır.

Kök hücrelerin birçok hastalıkta kullanılma potansiyelinde önemli bir etkende nakil edilebilir olmalarıdır. Otolog transplantasyon: kök hücrelerin elde edildikten sonra aynı hastaya tedavi edilmek üzere uygulandığı işlemi ifade eder. Allojenik transplantasyon:  kök hücrelerin bir donörden (alıcıya benzer HLA antijen uyumlu) toplanması daha sonra ihtiyacı olan başka bir hastaya nakil edilmesi işlemini ifade eder. Kök hücre tedavisi, beyin hasarı ve nörodejenerasyon gibi birçok hastalık için ümit verici bir tedavi olarak ortaya çıkmaktadır.

Klinik Araştırmalar:

Kök hücre uygulaması, Travmatik beyin hasarı ve kök hücre tedavisi için umut verici bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda yapılan birkaç faz I veya II’a klinik çalışması tedavinin hastalarda güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermiştir (Tablo 1.)

Travmatik beyin hasarı ve kök hücre tedavisi için umut verici bir tedavi yöntemidir.

Optimal kök hücre uygulama stratejileri belirlendikten sonra gelecekteki klinik uygulamalardan başarılı yanıt alma oranları da artma eğilimde olacaktır.

Kaynak: Expert Opin Biol Ther. 2018 May ; 18(5): 515–524.

 

İnsan Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri : Karaciğer Fibrozunda İyileştirici Etkisi

İnsan Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri : Karaciğer Fibrozunda İyileştirici Etkisi

[Kaynak:  World J Stem Cells. 2019 Aug 26; 11(8): 548–564.]

Karaciğer fibrozu, hücre dışı matriksin üretim ve kontrolünün bozulması ile karakterize ağır kronik karaciğer hasarlarının yaygın bir sonucudur. Virüsler, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı ve otoimmünite (bağışıklık sistem bozukluğu) ile bu süreç tetiklenebilir. Karaciğer fibrozunun erken evrelerinde  ekstraselüler komponent  birikimi, matriks metaloproteinazlar gibi proteolitik enzimler tarafından hidrolize edilebilir. Bununla birlikte, sürekli hasar oluşumu kollajen I ve kollajen III gibi  bileşenlerinin birikmesi ile de skar dokusu birikmesi ve enflamatuar bir sürecin başlamasına yol açmaktadır. Özellikle, hepatik stellat (öncül) hücrelerinin (HSC’ler) karaciğer fibrozunda kritik bir rol oynadığını göstermiştir (Şekil 1.).

Karaciğer fibrozu, hepatik satellat hücreleri, hepatik satellat hücrelerinin süreci, fibroz oluşumu

Karaciğer fibrozu, hücre dışı matriksin üretim ve kontrolünün bozulması ile karakterize ağır kronik karaciğer hasarlarının yaygın bir sonucudur. Virüsler, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı ve otoimmünite (bağışıklık sistem bozukluğu) ile bu süreç tetiklenebilir.

Karaciğer Fibrozunda İlaç uygulamaları:

Klinik kullanımda antifibrotik etki gösterebilen etkili bir ilaç tam olarak üretilememiştir. Gerek laboratuvar gerekse hayvan deneylerinde antifibrotik etki gösterebilen çok sayıda ilaç öncülü maalesef klinik yanıt oluşturma kapasitesinden çok uzaktır. Günümüzde karaciğer nakli son evre karaciğer hastalığında tek etkili tedavi olarak uygulanmaktadır. Bu tedavi seçeneğinde ise temel sorun yeteri kadar bağışçı bulunamamasıdır. Bu önemli belirleyici nokta yeni özellikle kök hücre tedavilerin araştırılmasını bu sayede terapotik stratejilerin bu alanda bulunma ihtiyacını doğurmuştur.

 

Kordon Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Karaciğer Hasarında Uygulanması:

Günümüzde, Mezenkimal Kök Hücreler karaciğer hastalıklarının tedavisi ile ilgili araştırmaların odak noktasına oturmuş durumdadır. Bunun en önemli sebebi kök hücre davranışı sergilemeleridir. Kök hücre özellikleri; çoklu farklılaşma potansiyeline sahip olmaları, güçlü proliferatif (çoğalma) kapasiteleri, immün regülasyon/modülasyon özellikleri ve kendi kendilerini yenileyebilir olmalarıdır. Mezenkimal Kök Hücreler kemik iliği, yağ dokusu, göbek kordonu dokusu, plasenta, kordon kanı, amniyotik sıvı, periferik kan, karaciğer, akciğer, endodontik küspe, iskelet kası  ve saç folikülleri gibi çeşitli dokulardan elde edilebilir. İnsan göbek kordonundan (Şekil 2.) elde edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin etik bir zorluk yaratmaması, viral bulaşma riskinin çok düşük olması ve düşük red riskine sahip oldukları için diğer Mezenkimal Kök Hücrelere göre üstün olduğu tespit edilmiştir.

Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri, İnsan Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri, Karaciğer Fibrozunda İlaç uygulamaları, Karaciğer Fibrozunda İyileştirici Etkisi, Kordon Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreleri

Mezenkimal Kök Hücrelerin karaciğer fibrozu gibi çeşitli karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanımı ile ilgili önemli  sonuçlara ulaşılmıştır. İnsan göbek kordonu mezenkimal kök hücreleri karaciğer fibrozunu iyileştirme kabiliyetinin önemli mekanizmaları tanımlanmıştır.

            Mezenkimal Kök Hücrelerin karaciğer fibrozu gibi çeşitli karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanımı ile ilgili önemli  sonuçlara ulaşılmıştır. İnsan göbek kordonu mezenkimal kök hücreleri karaciğer fibrozunu iyileştirme kabiliyetinin önemli mekanizmaları tanımlanmıştır. Bu mekanizmalar parakrin etkileri, hepatosit benzeri hücrelere farklılaşabilme yetenekleri ve immünmodülatör (bağışıklık sistem düzenleyici) fonksiyonlarıdır.

 

Klinik Çlışmalar:

İnsan göbek kordonu mezenkimal kök hücreleri’nin klinik pratik uygulamalarda dekompanse karaciğer sirozu ve son dönem karaciğer hasarı tedavisi için potansiyelleri araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur (tablo 1.). Önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri, İnsan Göbek Kordonu Mezenkimal Kök Hücreleri, Karaciğer Fibrozunda İlaç uygulamaları, Karaciğer Fibrozunda İyileştirici Etkisi, Kordon Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreleri

İnsan kordon dokusu Mezenkimal Kök Hücrelerinin klinik pratik uygulamalarda dekompanse karaciğer sirozu ve son dönem karaciğer hasarı tedavisi için potansiyelleri araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur (tablo 1.). Önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Genel olarak, karaciğer fibrozunu iyileştirmek için İnsan göbek kordonu mezenkimal kök hücreleri uygulamalarında bir takım zorluk kalmasına rağmen, karaciğer fibrozu, karaciğer doku tamiri ve karaciğer hücre-doku  gelişim mekanizmalarının değerlendirilmesi ve ayrıca kök hücrelere ilişkin araştırmalar ile bu sorunlar çözülecektir.

Kordon kanından elde edilen kök hücre naklinin tip I diyabet tedavisinde terapötik etkisi:

Tip 1 diyabet (şeker) hastalığı  (Diabetes Mellitus)  Pankreas da bulunan Langerhans adacıklarındaki insülin üreten β hücrelerinin geri dönüşümsüz hasarlanması ya da fonksiyon kaybı ile oluşur. Organa özgü immün (bağışıklık) yıkımının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu tablo otoimmün bir durumdur. Otoimmünite ağırlıklı klinik tablolardaki durum kişinin kendi bağışıklık sitem hücrelerinin kendisine zar vermesi olarak tanımlanabilir. Beta hücreleri kan glikoz (şeker) seviyesini algılayarak kritik bir rol oynar. Fizyolojik koşullarda glikoz seviyesini dar bir aralıkta tutmak için insülin salınması gerekir. Glikoz hemoastazisinin (düzenlenmesinin) sağlanmasında insülin önemli bir yer alır.

Tip 1 Diyabet durumunda otoimmün yıkım nedeni ile kan şeker seviyesinin kontrolü sağlanamaz bu sebepten dolayı hastalar yaşamları boyunca eksojen (dışarıdan) insülin almak zorundadır (Şekil1-2). Milyonlarca insan yaşam boyu dışarıdan insülin alarak hayatlarına devam etmektedir. Fakat insülin hastalığın oluşum mekanizması olan otoimmünite üzerine herhangi bir etki gösterememektedir. Tip 1 diyabet tedavisi üzerine yapılan klinik araştırmada iki önemli konu ortaya konulmuştur ve genelde bu noktalara odaklanılmaktadır. Birincisi Pankreas mikro-çevresinin T hücre aracılı otoimmün bozukluğu ve bunu kontrol etmek, bu sayede immün homeostazı yeniden yapılandırmaktır. İkincisi ise az sayıda kalan beta hücrelerin nasıl korunacağı veya beta hücre nakil edilmesi yolu ile zarar görmüş beta hücrelerinin değiştirilmesi yaklaşımıdır. Allojenik (başka bir bireyden) adacık (beta hücreden zengin) hücresi nakli son zamanlarda umut verici bir potansiyel tedavi olarak ortaya çıksa da bağışçı yetersizliği ve immünolojik olarak reddedilme potansiyeli önemli zorluklar olarak görülmektedir.

[Kaynak: Cell and Tissue Research https://doi.org/10.1007/s00441-019-03046-2]

insülin ÜRETEN-beta

İnsülin üreten beta hücrelerin hasarlanması ve etkileyen faktörler

İmmün-mekanizma

İnsülin üreten Beta hücrelerin hasarlanması; immün mekanizma

Bu iki önemli yaklaşımının dışında son zamanlarda tartışılan kordon kanından elde edilen kök hücrelerle diyabetin özellikle otoimmün boyutunu kontrol altına alma yaklaşımı önem kazanmıştır. Ayrıca kök hücrelerin vücudu oluşturan birçok hücreye dönüşme ve farklılaşma özelliğinden dolayı beta hücre yeniden yapılanmasını sağlayabilmekte kök hücre ve hücresel tedavi araştırmalarının üzerinde durduğu bir yaklaşımdır.

Kordon Kanı:

İnsan Göbek (kordon) kordonu kanı anne ve fetus arasındaki besin ve oksijenin taşınmasında hayati önem arz eden bir yapıdır. Herhangi bir komplikasyon (istenmeyen tıbbi durum/olay) olmadan non- invaziv (girişimsel olmayan) yöntem ile izole edilmesi kolaydır. Bu özelliğinden dolayı kordon kanı önemli bir kök hücre kaynağı olarak ilk tercih edilen kök hücre kaynaklarındandır. İnsan kordon kanı çok değerli bir tıbbi ürün olarak kabul edilmektedir. Kordon kanının ilk başarılı insan uygulamasından günümüze kadar birçok alanda başarılı bir şekilde uygulanması artarak devam etmektedir. Kordon kanı hematopoetik kök hücre, mezenkimal kök hücre, endotelial progenitör hücre, kordon kanı kök hücresi, doğal öldürücü hücre, regülatör t hücresi gibi kök hücre ve hücresel tedavi alanında kullanılan ve kullanılma potansiyeli bulunan birden çok hücre kaynağını içinde barındırır. kök hücre ile diyabet tedavisi

Son yıllarda, çok sayıda bilimsel araştırmada kordon kanı ve barındırdığı hücre tiplerini diyabet tedavi süreçlerinde yararlı kılabilmek çeşitli stratejiler ve yaklaşımlar tanımlamıştır. Kordon kanı hücrelerinden, CD45 + UCB-SC hücreleri ve CD90 + UCB-MSC hücreleri, farklılaşma potansiyeli ve immünoregülatör (bağışıklık yanıt düzenleyici) potansiyeli de dâhil olmak üzere önemli potansiyeli bulunan hücre gruplarıdır. Bu hücrelerin izole edilmesi laboratuvar ortamında çoğaltılma işlemleri başarı bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle hücre ve kök hücre kültür teknikleri son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmiştir (Şekil 3).

Kordon kanı kaynaklı hücrelerin laboratuvarda çoğaltılması ve farklılaşma potansiyeli   – kök hücre ile diyabet tedavisi

Klinik Uygulama:

Hastalara Tip 1 diyabet tanısı aldıktan ortalama dört ay sonra otolog (kendisine ait kordon kanı) kordon kanı infuzyonu yapıldı. Yaş ortalaması 5,5 olan hastalar (çocuklar) 3. 6. 9. ve 12. Aylarda metabolik ve immünolojik yönden takip edildi. İlk bulgular tip 1 diyabet hastalarında otolog kordon kanı infüzyonunun güvenilir olduğu bulgusu oldu. İnfüzyon sonrası herhangi bir istenmeyen durum yada komplikasyon görülmediği rapor edildi.

Farklı bir klinik yaklaşımda kök hücre eğitimci sistemlerin tasarımıdır (Şekil 4). Bu protokolde temel amaç otoimmün reaksiyon gelişiminden sorumlu atoreaktif t onları allojenik veya otolog kordon kanı kök köklerile bir araya getirmektir. Amaç bu sayede kordon kanı kök köklerininelerin immünregölator işlevlerinden faydalanmaktır. Oto reaktif tüfek hemaferez cihazı kullanma kılavuzu ile dolaşımdan toplanıp kapalı bir sistem içerisinde kordon kanı ile ilgili temel bilgileri bir araya getirin. İstenmeyen immün reaksiyon sonrası beta hücre harabiyeti bu şekilde azaltılmaya çalışılıyor.

[Kaynak: Diyabet Bakımı 2009; 32: 2041– 2046]

Diyabetsel kök hücre eğitimci protokolü

Tip 1 diyabet hastalığında hücresel ve immün mekanizmaları üzerinde çok çalışan çalışma yapılması. Kordon kanı kökleri kök hücre ve diğer hücrelerin planlama planları da hem temel hem de klinik araştırma düzeyinde devam ediyor. Orta vadede kordon kanı tedavisi tedavi protokolleri daha etkili bir şekilde kullanılma potansiyeli taşımaktadır. İlk klinik ilaçlar buna işaret ediyor.

kordon-kani-etkisi

Yeni Nesil Kordon Kanı Bankaları; Hematopoetik Transplantasyon Ve Ötesi!

Kordon kanının  (benzersiz ) özellikleri:

Doğumdan sonra plasental (kordon dokusu) dokularda kalan belli bir miktar kan (umblical ven) damardan venöz kan alma (steril iğne yardımıyla kan alma işlemi) yoluyla elde edilebilir. Bu fetal kanın (kordon kanının)  kendine has hücresel ve yapısal özellikleri vardır.

Tanımlanmış ilk özelliği, yüksek sayıda hematopoetik progenitör (kordon kanı kan yapıcı kök hücresi) kök hücre içermesidir. Bu hücreler kordon kanından kolaylıkla elde edilebilir, özellikle kemik iliği naklinin önemli bir aşaması olan yamalanma (engrafment) ve sonrasında kemik iliğinin fonksiyonel olarak işlev görmesi ve sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynar.

Bunun dışında , fetal kan (kordon kanı) eşsiz bir lenfosit (immün/bağışıklık sistem hücreleri)  profilini içinde barındırır. Lenfositlerin çoğu saf düzenleyici T hücreleri olarak görev yapmaktadır. Bu lenfosit popülasyonu çok çeşitlidir ve çoğalma ve fonksiyonel farklılaşma kabiliyetine sahiptir. Bu benzersiz özellikler fetal (kordon kanı kaynaklı) lenfositleri cazip  hale getirir. Allojenik (kişinin kendisine değil başkasına uygulanması) hücresel tedavi için son derece kullanışlı bir  kaynak olarak fetal kan (kordon kanı) ulaşılması ve saklanabilmesinden dolayı önemli tercih sebebidir. Bu özelliklere ek olarak anti-enflamatuar özellikleri, doğal oksijen taşıyıcısı olarak fetal hemoglobin içermesi kordon kanını taransplantasyon dışında da kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Otolog Kordon Kanıyla Otizm Tedavisi – Nikoloz’un Hikayesi yazımızdan kordon kanıyla tedavi yöntemlerinde ki farklılıkları görebilir ve farklı bilgiler edinebilirsiniz.

Kordon Kanı Kaynaklı Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Dünya çapında 40.000’den fazla kordon kanı nakli başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Kordon kanı Tam  HLA uyumu gerektirmeden de  transplantasyon yapılmasına izin verdiği ve uzun süre saklanabildiği için diğer  hematopoetik kök hücre kaynaklarına göre ön plana çıkmaktadır. Ayrıca  düşük akut ve kronik Graft-versus-host hastalığı (GVHD) oluşmaması için immünmodulatuvar etkisinden dolayı  nakil başarısı üzerine önemli katkılar sunmaktadır. Bunun dışında haploidentik (yarı HLA uyumlu) nakillerde de önemli gelişmelerin olması transplantasyon tıbbi için daha başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi için önemli bir basamak olarak değerlendirilmektedir.

kordon-kani-etkisi

Kordon kanının immünteropetik etkisi

(Kaynak: TRANSFUSION 2019;00;1–3   doi:10.1111/trf.15466 )

Türkiye’de Kanıta Dayalı Transplantasyon Verileri

Türkiye’de Pediatrik Olgularda Kordon Kanı Nakilleri Deneyimi;

Ülkemizde, bugüne kadar pediatrik kemik iliği transplantasyonu (KİT) veri tabanına kayıtlı 4,532 transplantasyonunun 276’sında KK ürününün kullanıldığı görülmektedir. Özellikle talasemi majörlü hastalarda (70 hasta) kardeş vericiler ile yapılan nakillerde daha iyi bir yamalanma sağlanması için kemik iliği (Kİ) ürünü ile birlikte kullanıldığı görülmektedir.

Kordon  kanı ile yapılan nakillerde, hastaların yaş ortalaması 4,93+4,37, ortanca yaş ise 4,0’dır. Bağışçıların  %58,5’i akraba dışı, %41,5 ise kardeş vericilerden oluşmaktadır. Tüm allojenik nakiller içinde kök hücre kaynağı olarak en çok Kİ (%60,1), daha sonra periferik kök hücre (%31,0) ve kordon kanı (%7,03) kullanılırken, akraba dışı verici uygulamalarında Kordon kanı’nın %20,7 gibi  yüksek bir  oranda tercih edildiği görülmektedir. Özellikle çocuklarda, akraba dışı  uygulamaları ile birlikte Kordon kanı nakillerinin giderek artacağı ön görülmektedir.

Kordon kanı nakli yapan pediatrik merkezler

Kordon kanı nakli yapan pediatrik merkezler

Tablo 1. de görüldüğü üzere ülkemizde yapılan kordon kanı nakillerinin çok önemli bir kısmında Babylife kordon kanı bankası olarak doğrudan ve dolaylı katkımız bulunmaktadır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar ülkemizdeki birçok kemik iliği merkezine kordon kanı göndermekten dolayı son derece mutluyuz. İki binli yılların başında Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile birlikte önemli çalışmalara imza attık. Tabloda nakillerin çok büyük bir bölümünde bu iki üniversitenin katkısı olduğu da dikkat çekmektedir.

(Kaynak : Türk Hematoloji Derneği ; Hematolog Dergisi 2016:6 1)

Omurilik hasarı tedavisinde Kök Hücre Uygulaması: Güncel Gelişme

Japon Hükümeti Omurilik Hasarında Kök Hücre Uygulamasını Onayladı

Tedavinin araştırmacılarından olan Japonya’daki Sapporo Tıp Üniversitesi’nden beyin cerrahı Dr. Osamu Honmou, klinik uygulma ve güvenlik konularını tartışacak bilimsel bir makale yayınlamaya hazırlanıyor. Dr. Osamu Honmou  “Bence çok güvenli.” dedi. Japonya’nın regülasyonları izin verdiği için çift kör bir çalışma yapmadığını ekledi. Araştırmacılardan Dr. Fukushima:  “En önemli nokta, etkinliğinin çabuk,dramatik ve kesin olmasıdır”.

Henüz yayınlanmamış bulgulara göre  sonuçlar, son 40 gün içinde omurilik yaralanmaları yaşayan 13 kişinin tedaviye alındığı söylendi. Araştırma grubu , hastaların kök hücre infüzyonları sonrasında, bazı kayıp duyularını ve hareketlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olduğunu buldu.

Kaynak: Nature 565, 544-545 (2019)]

Stemirac, stemirac tedaviye şartlı

Japonya Sağlık Bakanlığı 2019 yılı ortalarında  ‘’Stemirac’’ adı verilen tedaviye şartlı onay verdi. Hasta kişilerden elde edilen  mezenkimal kök hücrelerin alınması ve laboratuvar ortamında çoğaltılması tedavinin birinci basamağını oluşturuyor. omurilik hasarı tedavisi

Japonya Sağlık Bakanlığı 2019 yılı ortalarında  ‘’Stemirac’’ adı verilen tedaviye şartlı onay verdi. Hasta kişilerden elde edilen  mezenkimal kök hücrelerin alınması ve laboratuvar ortamında çoğaltılması tedavinin birinci basamağını oluşturuyor. Klinik uygulamada, yaklaşık 50 milyon ila 200 milyon mezenkimal kök hücre (birçok hücre tipine dönüşebilen kordon kanı, göbek kordonukordon dokusunda yüksek oranda bulunan kök hücre tipi), hasarı onarabilmek için yaralanmadan 40 gün sonra intravenöz (damar içine) olarak hastalara geri verildi. Dr. Honmou, tedaviden 6 ay sonra, 13 hastanın 12’sinin, kasların kasılma ve vücudun bölümlerine dokunma hissini belirleyen uluslararası kabul görmüş bir sistem olan Amerikan Spinal Yaralanma Derneği hasarlanma ölçeğinde (impairment scale,) en az bir seviye düzeldiğini söyledi.

Araştırmacılar, kök hücrelerin, omurilik hasarını, inflamasyonu azaltmak ve mevcut sinir hücrelerini (nöronları) korumak da dâhil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla hasarı iyileştirdiğini düşünüyor. Araştırmacılar ayrıca, hastalara laboratuvarda çoğaltılıp tekrar verilen kök hücrelerin bir kısmının sinir hücrelerine dönüştüğünü söyledi. Dr. Honmou, kendisinin ve başkalarının bu mekanizmaları daha önceden de çalışmalarında gösterdiğini ekledi.

Omurilik Hasarı:

omurilik hasarı tedavisi, omurilik yaralanması ani yıkıcı bir motor (hareket) ve duyusal işlev bozukluğu olarak tanımlanır. Yaralanma seviyesinin altındaki nöronların bağlantılı olduğu bağırsak, mesane ve cinsel fonksiyonlarla ilgili fonksiyon kaybına yol açar. Bu hasarlar önceleri kazalar ve bazı spor dalları ile ilgilenen genç bireylerde daha sık görülürken son zamanlarda özellikle servikal kanal darlığı yaşayan ileri yaşlı bireylerde de görülmektedir. Sinir hasarlarının iyileşmesinde sinir hücresi büyüme faktörlerine ve sinir kök hücresine ihtiyaç duyar (şekil). Şu anda, cerrahi müdahale ve sonraki süreçte rehabilitasyon tedavi seçenekleri arasındadır.

(Kaynak: Regenerative Therapy 11 (2019) 75e80)

 Omirlik hasarı tedavisi, kök hücre, mezenkimal kök hücre, Kordon kanı, göbek kordonu, kök hücre tedavisi, omurilik hasarı tedavisi, omurilik hasarı tedavisi

Omurilik hasarı tedavisi, kök hücre, mezenkimal kök hücre, Kordon kanı, göbek kordonu, kök hücre tedavisi, omurilik hasarı tedavisi, omurilik hasarı tedavisi

Göbek kordonu ve kordon kanı kaynaklı mezenkimal kök hücreler:

Japonya Sağlık Bakanlığının kök hücre tedavisine onay verdikten sonra omurilik hasarında hücresel tedaviler daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Kök hücreler vücudumuzu oluşturan 200 farklı tipteki hücreye ve o hücrelerin oluşturduğu dokulara dönüşebilme, farklılaşabilme yeteneğindedir. Omurilik hasarında en önemli sorun nöronların yani sinir hücrelerinin hasarlanması ya da işlevini tam olarak yerine getirememesidir. Kök hücreler sinir hücrelerine hem laboratuvar hem de insan vücudunda dönüşebilmektedir. Bu anlamda yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında önemli yer kaplamaktadır. Kordon kanı, göbek kordonukordon dokusu önemli kök hücre kaynakları olarak ulaşılması(elde edilmesi) ve uzun süre saklanma imkânı olması bakımından ilk akla gelen kök hücre kaynaklarıdır. Gerek kordon kanı gerekse göbek kordonu önemli birer mezenkimal kök hücre kaynağıdır. Farklı klinik araştırmalarda göbek kordonundan ve kordon kanından elde edilen kök hücreler güvenli bir şekilde kullanılmıştır. omurilik hasarı tedavisi

1 2

Search

+